LIÊN HIỆP PHÁT TECHNO

Tác Động Tích Cực Của Chế Phẩm Vi Sinh Đến Quá Trình Tăng Trưởng Của Cá Hồng Mỹ Trong 60 Ngày

  • 23 - 11 - 2018
  • 893 Lượt xem

(Nghiên cứu Cá Hồng Mỹ) - Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Công ty TNHH Công nghệ Liên Hiệp Phát nghiên cứu sự tăng trưởng của Cá Hồng Mỹ - Sciaenops ocellatus dưới sự ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh AZUNO trong thời gian 2 tháng. Kết quả thu được cho thấy việc sử dụng chế phẩm AZUNO giúp cá Hồng Mỹ tăng trưởng tốt hơn và đồng đều hơn.

Đối Tượng Nghiên Cứu

           - Cá Hồng Mỹ kích thước giống ban đầu trung bình 1.40 ± 0.06 cm và trọng lượng là 0.97 ± 0.05 g.

           - Thức ăn size 0 và size 1.

           - Chế phẩm AZUNO-PRO và AZUNO-BAC.

Bố Trí Thí Nghiệm

           Thí nghiệm được thực hiện trên 9 bể nuôi cá (125 L), mỗi bể nuôi 11 cá thể cá Hồng Mỹ. Mỗi ngày cho ăn 2 cử vào buổi sáng và buổi chiều. 30 ngày đầu cho cá ăn 0.5 g/cử. 30 ngày tiếp theo cho ăn 1 g/cử.

           - Nghiệm thức 1 (NT1): AZUNO-BAC (5 g/kg thức ăn) và AZUNO-PRO (10 g/kg thức ăn) được sử dụng trộn vào thức ăn 3 ngày/lần.

           - Nghiệm thức 2 (NT2): AZUNO-BAC (5 g/kg thức ăn) và AZUNO-PRO (10 g/kg thức ăn) được sử dụng trộn vào thức ăn mỗi ngày 1 lần.

           - Nghiệm thức Đối Chứng (ĐC): Không sử dụng chế phẩm.

Kết Quả

           Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm AZUNO-BAC và AZUNO-PRO lên đối tượng nghiên cứu là cá Hồng Mỹ cho thấy việc bổ sung chế phẩm trong quá trình nuôi có tác động tích cực đến sự sinh trưởng của cá. Cụ thể, kích thước của cá Hồng Mỹ đo được sau 2 tháng thử nghiệm cho thấy co sự vượt trội ở những nghiệm thức có sử dụng chế phẩm so với mẫu đối chứng (dữ liệu ở bảng bên dưới).

           Tuy kích thước của cá Hồng Mỹ ở NT1 và NT2 không có sự khác biệt với nhau và với mẫu đối chứng có ý nghĩa về mặt thống kê nhưng hệ số biến thiên có giá trị kích thước ở NT2 khá thấp (1.36%), điều này cho thấy cá Hồng Mỹ ở nghiệm thức có sự dụng chế phẩm (NT2) đạt được kích thước đồng đều hơn, qua đó cho thấy cá phát triển một cách đồng đều khi sử dụng chế phẩm.

           Kết quả thu được khả quan hơn ở chỉ tiêu khối lượng khi khối lượng cá thu được ở NT2 cao hơn ĐC và ý nghĩa về mặt thống kê (9.67 ± 0.30và 8.16 ± 0.67a), hệ số biến thiên thấp ở NT2 cũng cho thấy các cá thể cá trong quần thể tăng trọng đồng đều cho năng suất ổn định và đạt chất lượng. Ngoài ra, hệ số FCR của 3 nghiệm thức mặc dù không có sự khác biệt về mặt thống kê do độ biến thiên khối lượng khá lớn ở nghiệm thức D9C và NT1, nhưng kết quả cho thấy khi sử dụng chế phẩm, hệ số này giảm đi đáng kể (Dữ liệu ở bảng dưới).

Bảng: Kích thước và khối lượng cá Hồng Mỹ thu được sau 2 tháng thử nghiệm chế phẩm

Nghiệm thức

Kích thước ban đầu (cm/con)

Kích thước (cm/con)

Hệ số biến thiên

Khối lượng  ban đầu (g/con)

Khối lượng (g/con)

Hệ số biến thiên

FCR

ĐC

1.40 ± 0.06

8.93 ± 0.28a

3.14%

0.97 ± 0.05

8.16 ± 0.67a

8.24%

0.98 ± 0.06a

NT1

9.11 ± 0.51a

5.59%

8.69 ± 0.84ab

9.69%

0.89 ± 0.06a

NT2

9.35 ± 0.13a

1.36%

9.67 ± 0.30b

3.07%

0.85 ± 0.02a

 

 

Hình: Kích thước cá Hồng Mỹ khi có sử dụng và không sử dụng chế phẩm ở 60 ngày nuôi (từ trên xuống: nghiệm thức ĐC, NT1 và NT2)

Kết Luận

           Như vậy, bổ sung chế phẩm AZUNO-PRO và AZUNO-BAC có ảnh hưởng tích cực lên sự sinh trưởng và phát triển của cá Hồng Mỹ, thí nghiệm được thực hiện ở 2 nghiệm thức 1 và 2, kết quả thu được cho thấy NT2 nên được sử dụng trong quá trình nuôi cá Hồng Mỹ để đạt được năng suất kinh tế nhất.

Thực hiện: Ths. Tô Đình Phúc

KS. Trần Duy Thọ

KS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Tags

Tin tức liên quan

Đánh Giá Tính Hiệu Quả Của Sản Phẩm AZUNO Trong Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh

Đánh Giá Tính Hiệu Quả Của Sản Phẩm AZUNO Trong Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh

(Nghiên cứu Tôm Thẻ Chân Trắng) - Nhằm đánh giá khả năng ứng dụng các sản phẩm AZUNO của công ty TNHH công nghệ Liên Hiệp Phát vào nuôi tôm thẻ thâm canh về các khía cạnh chất lượng nước, khả năng phòng bệnh, tăng trưởng của tôm, hệ số thức ăn, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật. Công ty đã phối hợp thực hiện với Ths. Đỗ Văn Hoàng, chuyên gia về nuôi trồng thủy sản để thực hiện nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm tại các ao nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Các Chủng Vi Sinh Hữu Ích Bacillus sp. Và Rhodopseudomonas sp. Hỗ Trợ Tăng Trưởng Cho Cá La Hán (Flowerhorn Cichlid Kamfa)

Các Chủng Vi Sinh Hữu Ích Bacillus sp. Và Rhodopseudomonas sp. Hỗ Trợ Tăng Trưởng Cho Cá La Hán (Flowerhorn Cichlid Kamfa)

(Nghiên Cứu Cá La Hán) - Thí nghiệm đánh giá tác động của các chủng vi sinh hữu ích gồm Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis Rhodopseudomonas palustris lên sự tăng trưởng và lên Châu của cá La Hán (Flowerhorn cichlid Kamfa). Kết quả cho thấy, các chủng Bacillus sp. có tác động tích cựu đến sự tăng trưởng của và quá trình lên Châu của cá La Hán.